Prihlásiť

#

    SLOVOTVORNÝ SLOVNÍK KOMPOZÍT V SLOVENČINE


Informácia:

Slovník vznikol ako súčasť grantového projektu VEGA
Kompozitá v slovenčine 1/0924/11

Mgr. Katarína Vužňáková, PhD.

# Od roku 2000 pôsobí na Katedre slovenského jazyka a literatúry, neskôr na Katedre komunikačnej a literárnej výchovy. Odborne sa venuje výskumu slovotvorného systému jazyka, jeho lexikografickému opisu, vývinu detskej reči a didaktike slovenského jazyka.


Je autorkou monografie Problémy lexikografického zachytávania slovotvorného systému slovenčiny (2006), spoluautorkou lexikografickej práce Slovník koreňových morfém slovenčiny (1. vyd. 2005; 2., upravené vydanie, 2007; 3. upravené a doplnené vydanie, 2012)

#

a dvoch vysokoškolských učebníc Dieťa a slovotvorba (2009) a Integrovaná didaktika slovenského jazyka a literatúry pre primárne vzdelávanie (2011).

#