Prihlásiť

#

    SLOVOTVORNÝ SLOVNÍK KOMPOZÍT V SLOVENČINE


Informácia:

Slovník vznikol ako súčasť grantového projektu VEGA
Kompozitá v slovenčine 1/0924/11

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Slovotvorný slovník kompozít v slovenčine

je súčasťou monografie
#

recenzenti: prof. PhDr. Ladislav Sisák, CSc.
doc. Mgr. Martin Ološtiak, PhD.webová stránka učebnice: Ing. Michal Stachura
obálka a ilustrácie: Mgr. Iveta Drzewiecka, PhD.
anglické resumé: Mgr. Markéta Andričíková, PhD.
vydavateľ: Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta
vydanie: prvé, 2012
počet strán: 160
náklad: 300 ks
technický redaktor: Ing. Ladislav Nagy
tlač: Alldata, v. o. s., Prešov
ISBN 978-80-555-0721-7