Prihlásiť

#

    SLOVOTVORNÝ SLOVNÍK KOMPOZÍT V SLOVENČINE


Informácia:

Slovník vznikol ako súčasť grantového projektu VEGA
Kompozitá v slovenčine 1/0924/11

ČO JE TO SLOVOTVORNÝ SLOVNÍK

     Slovotvorný slovník je lexikografická práca, ktorá zachytáva údaje o slovotvornej stránke lexikálnych jednotiek. Keďže vychádzame z teórie J. Furdíka (1993, 2004, 2005, 2008), podstatou slovotvorného slovníka sú informácie o slovotvornej motivácii jazyka.

     Slovotvorná motivácia je:


termín, ktorý slúži na označenie javov, ktoré boli doteraz v jazykovede a didaktike známe ako odvodzovanie a skladanie slov.
jeden zo základných systémotvorných princípov v lexikálnej zásobe jazyka.


zdôvodnenie jazykového vyjadrenia pomenovaného javu. Motivované je také pomenovanie, pri ktorom existuje synchrónne platná, jazykovým povedomím overiteľná odpoveď na otázku „Prečo sa niečo volá tak, ako sa volá?“: chytľan „to, čo je chytľavé“; zemiak „to, čo rastie v zemi“; kozorožec „to, čo má rohy ako koza“; celodenný (lístok) „taký, ktorý platí celý deň“.
uvedomovaný významovo-formálny vzťah medzi slovom A a slovom B, ktoré tvoria motivačnú dvojicu:
#

     V slovníkoch možno nájsť informácie o rôznych stránkach lexikálnych jednotiek – ortoepia, ortografia, flexia, štylistická príznakovosť, lexikálny význam, vzťahy lexikálneho významu a formy pomenovania – polysémia, synonymia, homonymia, paronymia atď. No slovotvorných parametrov sa slovníky dotýkajú len okrajovo. Podľa J. Furdíka (1993) slovotvorne motivované slová tvoria 2/3 slovnej zásoby slovenčiny a slovotvorná motivácia má v systéme lexikálnych motivácií centrálne postavenie. Preto slovotvorba nie je zanedbateľným javom z hľadiska fungovania jazyka (Furdík, 1993). Lexikografické spracovanie slovotvorby znamená analyzovať každú slovotvorne motivovanú lexikálnu jednotku, čo umožňuje podať komplexný opis slovotvorného systému jazyka.

     Obsah Slovníka slovotvorného slovníka kompozít v slovenčine

     Obsahom tohto slovníka je opis slovotvorne motivovaných lexikálnych jednotiek, ktoré vznikli kompozíciou, t. j. skladaním (jazyk + veda → jazykoveda; mucha + lapať → mucholapka; vysoká škola → vysokoškolák; rýchlo + čistiť → rýchločistiareň). V tomto prípade ide o formálno-sémantický vzťah medzi troma slovami, z ktorých dve sú východiskové a tretie sa na nich formálne a sémanticky zakladá (drevorubač „ten, kto rúbe drevo“; čiernovlasý (č-é dievča) „taký, ktorý má čierne vlasy“).
#

     Kompozitá analyzuje na základe 11 parametrov.
     Ukážka hesla:
#

     Funkcia a využitie Slovotvorného slovníka kompozít v slovenčine
     Takto zostavený a programátorsky spracovaný Slovotvorný slovník kompozít v slovenčine by mal:
     a) slúžiť na ďalší lingvistický výskum slovotvorne motivovaných slov v slovenčine. Tabuľkové spracovanie údajov je prostriedkom na komplexný kvantitatívny výskum slovotvorného systému jazyka. Elektronizácia slovníka umožňuje korigovať údaje, spresňovať ich a dopĺňať slovník o ďalšie heslá vzhľadom na vývin jazyka. Keďže daná lexikografická práca obsahuje väčšinou kompozitá s domácimi základmi, spracovaním súčasného stavu v jazyku by bolo možné porovnávať doteraz zachytené heslá (na základe Krátkeho slovníka slovenského jazyka, 4. vyd., 2003.) s aktuálnou situáciou. Možno totiž predpokladať, že slovenčina sa vyznačuje podobným vývinom ako čeština, t. j. internacionalizáciou a používaním kompozít vo väčšej miere (porov. Mitter, 2003, 2006, 2008; Svobodová, 2007; Martincová, 1998, 2004) ako je to zachytené v Krátkom slovníku slovenského jazyka (4. vyd., 2003).
     b) byť otvorený v tom zmysle, že jeho údaje by boli prístupné iným aplikáciám (východisko slovotvorného spracovania celej slovnej zásoby slovenčiny, komparatívny výskum jazykov, metodologické východisko pri objasňovaní ontogenézy reči, prostriedok internetových prepojení s publikáciami zachytávajúcimi informácie o jazyku a slovnej zásobe slovenčiny) a zdrojom externých dát (pre iné slovníky, korpusovú lingvistiku).
     c) slúžiť ako prostriedok výučby a poznávania jazyka ako iné lingvistické slovníky spracúvajúce údaje o iných stránkach jazyka (Pravidlá slovenského pravopisu, 2000; Krátky slovník slovenského jazyka, 2003; Synonymický slovník slovenčiny; 1995 a pod.) v knižnej i elektronickej podobe. Teda slovník by mal slúžiť ako didaktická pomôcka i ako súbor informácií pre bežného používateľa jazyka.